1870. december 18-án, Advent 4. vasárnapján szenteltetett föl kápolnává a pócsai iskolaépülettel kapcsolatos imaház. Khon András ker. esperes és villányi plébános által a katolikus hívek élénk részvétele mellett.

1881. október végén Koch Károly pócsai tanító Keskendre távozott, helyébe ideiglenes tanítói minőségben alkalmaztatott Tobel József, ki csak 1885-ben lőn tanképesítve és 1890. május 4-én 1358.fsz.a. véglegesítve.

1882.: A pócsai kápolna részére beszereztettek. Ciborium (18 fr.) új pacificale/kereszt (10 fr.) és a physharmonium javíttatott ki (15 fr.).

1882. augusztus 23-án, Márokon 44 pócsai gyermek bérmálkozott.

1885.: A nyár folyamán épült a pócsai kis sekrestye (125 fr.). Iskolaépítési célra (miután a pócsai iskolaszoba nagyon szűk vala és a gyerekek száma egyre szaporodott) a következő kegyadományok folytak be. Őfelségétől 100fr, pécsi püspöktől 20 fr, győri káptalan 10 fr, esztergomi káptalan 5 fr, kalocsai káptalan 5 fr, nyitrai káptalan 5 fr. A budapesti Oltáregylet részéről pedig két ízben különféle egyházi ruhák (miseruha, miseing, karing, fekete palást) és szerelvények adományában részesült a szegény pócsai kápolna.

1888. július 2-án (Sarlósboldogasszony ünnepe) az istentisztelet Pócsán tartatott, mely alkalommal megáldottam az új oltárt, melyet Jiratko Albin, pécsi szobrász készített (160 fr.). Ugyanezen évben festették be a kápolna és sekrestye ajtói és ablakai, továbbá beszereztetett a sekrestye részére egy ruhaszekrény és imazsámoly, összesen 65 fr. költséggel. A Szent László Társ. részéről iskolaépítés címen kaptunk 100 fr. kegyadományt.

1890. május 26-án (Pünkösdhétfő) az istentisztelet kivételesen Pócsán tartatott, ahol a Huber Ferenc, vaskúti születésű, pusztai lakos által a virágosi út mentében emelt kőkeresztet áldott meg püspöki engedéllyel.

1891. február elején Tobel József, pócsai tanító Püspökmárokra távozott, helyébe kineveztetett március 23-án Ebert György, eddigi udvari tanító.

1892.: Pócsán (pedig) átalakíttatott a tanító konyhája, épült nyári konyha, istálló stb. Újabban a következő kegyadományokban részesült a kis község. Őfelsége 100 fr, Lippe herceg 60 fr, pécsi püspök 50 fr, a pécsi káptalan 40 fr. Bérmálás Márokon, május 18-án, 60 pócsai gyermek.

1896.: Pócsán egy kehely aranyozása (15 fr.) a kápolna előtti kőkereszt renoválása (12 fr.) ajándékba kaptuk a budapesti Oltáregylettől egy fehér palliumot.

1898.: Pócsán egy új harang (34 fr. 95 kr.)

1899.: június 25-én ( Pünksd utáni 5. vasárnap) a szentmise reggel 7 órakor tartatott, utána körmenet indult Pócsára, ahol általam áldatott meg a Lang György – féle kőkereszt a borjádi úton.

1900.: január 22-én választott meg Lauer Károly eddigi kisbudméri tanító, pócsai tanítónak Ebert György helyébe, ki Nagybudmérra távozott.

1902.: október 5-én (Rózsafüzér Királynőjének ünnepe) a reggel 7 órakor tartott szentmise után körmenetben Pócsára indultunk, ahol az egész vidékről összesereglett néptömeg jelenlétében ünnepi szentbeszéd kíséretében egyházilag felavattam a Schneider Hermann németbólyi, a vöröstanya tulajdonosa lakos által, a saját földterületén kb. 1200 Korona költséggel emelt kálváriát. Az egyházi ténykedésnél segédkeztek: Plank Kamill és Propszt Ferenc, rávtöttösi plébánosok.

1903. június 16-án: bérmálás Márokon, 53 pócsai gyermek.

1904.: Pócsán a legrozzantabb épület (az iskoláról lévén szó), főleg a tanterem. Már évek hosszú során át készülnek építeni. Az utca felöl van a kápolna, a völgy felé hozzáragasztott sekrestyével, melyre a fundust a szomszéd adta jószántából. A kápolnától beljebb egy fedél alatt van a tanítónak két szobája, mellette konyhája és a ház végén van az iskola, sötét, kicsiny, alacsony és szurkos zug, külön bejárattal az utca felöl. A tanító lakásába csak a konyhán át mehet. A konyhában balra az ajtótól van a padlás lépcsője, falétra alakjában. A kápolnába a bejárat az utcán a ház homlokzatának alsó közepén van. A sekrestye ajtaja szintén az utcára néz. A tanító melléképületeihez tartozik egy nyári és egy sütőkonyha és a vele egy fedél alatt levő istállóval. Tanító, Lauer Károly okleveles kántortanító, szintén élvezi a második korpótlékot. Miután a községek terhesnek tartották a korpótlékot, államsegélyből fizettetik.

Harangozók:  Wéber János, (Kisházas)
                         Rozenberger Győzőné (1947-1958)
                         Fert József (1958-….)
                         Hoffmann József (Szenk) (196.-….)
                         Makai Jánosné (19..-….)
                         Hollosi Edéné ( 19..- napjainkig)

Iskolaszékek minden községben megalakultak és működnek is. A politikai községtől a hitközség külön pénztárral elválasztva megalakult a fiókközségekben (így Pócsán is), hogy az iskolaszék képviseli a hitközséget, miután a tanító fizetés kezelése képezi a mind a három fiókközségben az iskolaszék, illetőleg hitközség, majdnem egyedül a dolgát, …….. Valamennyi iskolaszék polgárokból alakult. Községi bíró, Krix Pál……. Valamennyi jólelkű.

Jegyző, Schippert János, rácztöttösi jegyző. rk. … a mai liberális kormány rabszolgája, noha a külső “honestum et decorum”-ot eleddig megtartják. Pócsa a mohácsi járáshoz tartozik. A járás főbírája: Szinkovics Károly. rk. vallású és jó, sőt egyházias szellemű, de erre is áll, ami a jegyzőkre. Vasárnap- és ünnepi szentmisét a plébániatemplomban tartottuk. Pócsán, Szent Katalin ünnepén tartattik a búcsú. Ezen kívül van Pócsán búzaszentelés, karácsonyi és húsvéti gyóntatás 1-2 nap. Pócsa ezért a fáradtságért húsvéti bárányt ad.

Templom-temető.: A pócsaiak meg vannak akadva. A közigazgatási hatóság rájuk parancsolt, hogyha nem építenek új iskolát, bezáratja, mert nem felel meg a célnak a régi tanterem. A kápolna pedig annyira kicsiny volt, hogy még vasárnapon, litániára sem fértek be a hívek. Elhatároztuk, hogy a kápolnát iskolává alakítjuk, kápolnát pedig építünk külön, újat. A kápolna is a legkezdetlegesebb volt.
A temető árokkal van körülvéve. Utak nincsenek benne, sírokon át lehet a keresztet – mely a közepén áll – elérni.

A templomépítést és a harangok beszerzését lásd: a Római katolikus templom (1905) c. menüpont alatt!!

1906.: A pócsai templomnak új harmóniumot adományozott Lauer Károly tanító, és a Gimpl család egy új Szent Vendel szobrot.

1922.: P. Tonicsek redemtorista atya missziót tartott Pócsán.

1924.: Ebben az évben Molnár Márton ny. plébános karácsony ünnepén szentmisét mondott, így részesültek híveink a karácsony igazi lelki örömében.
Pócsa községben a hitközség költségvetése keretében rendbe hozattam a templomot.
Ebben az évben a földbirtokreform keretében a pócsaiak a Montenuovo németbólyi hercegi uradalmából nyertek kielégítést a virágosi határban.

1925.: Ez évben a húsvéti ünnepen fiókközségben Molnár Márton ny. plébános Szentmisét mondott és szentbeszédet tartottam (plébános).
Pünkösd első napján kétszer miséztem: Németmárokon és Pócsán.
Pócsán az északoldali templomablakokat tataroztuk. Ezen ablakok általában ki lévén téve az északi szelek- és viharoknak, állandóan sokat szenvednek és folytonos tatarozást igényelnek.

1926.: Ez évben a húsvéti ünnepeken ismét Molnár Márton ny. plébános mondott szentmisét Pócsa fiókközségben. A hívek az ünnepek után szeretetadományt gyűjtöttek (liszt, húsnemű) a miséző számára.

1927.: Emlékmű épült az első világháborúban elesett hőseink emlékére.

1928.: Az év elején Szenk József pócsai kántortanító lemondván ezen állásáról, a tanítás részben szünetelt Pócsán, majd Szazuz Ede nyugdíjas tanító tanított, míg 1928, július 29-én Kungl Józsefet választották meg pócsai kántortanítónak, aki ezen év első felében szerezte meg kántortanító oklevelét a bajai tanítóképző intézetben. A templom részére új fehér miseruhát vettek.

1929. Szeptember 29-én áldottam meg az új pócsai iskolaépületet, amely alkalommal nagyon sokan jöttek össze a szomszéd községekből is, akik valamennyien csodálkoztak a villaszerűen felépített új tanítói lakás és iskolaterem szépsége felett. A megáldás alkalmával kifejtettem az udvaron az iskola célját és a németajkú lakosságot édes magyar hazánk szeretetére buzdítottam.
Karácsonykor Pócsán Molnár Márton ny. plébános végezte az ünnepnapokon a szentmiséket.

1931.: Népszámlálási adat. Pócsán 292 katolikus, 4 izraelita, 11 görögkeleti katolikus. Pócsapusztán 64 katolikus.

1933.: Új plébános érkezik, aki engedélyt kap (nem kötelezettséget!!), hogy minden vasárnap- és ünnepnapokon két misét mondhasson, egyik vasárnap Virágoson a másik vasárnapon Pócsán.
Pócsa község különösen buzgolódik ez évben, hogy templomát rendbe hozza, és a szükségességhez képest felszerelje. Nagy áldozatkészséggel gyűjti össze a szükséges pénzt: a templomtorony belső gerendázatának kijavítására, vesz gyűjtött pénzből misekönyvet, miseruhákat.

1934.: Pócsa buzgó népe ez évben tovább szerezgeti be templomfelszerelését. Részben gyűjtéssel, részben kegyes adományból szerzi be ez évben a következőket: 130 P-ös Szentségmutató (Monstantia), 80-90 P-ös csillár, 200 P-ös mennyezet.
Hitközségi választás volt, minden zökkenő nélkül, simán folyt le.

1935.: Pócsa község ebben az évben október 3. vasárnapján első egésznapos szentségimádását tartotta. Épületes buzgósággal végezte a község a férfi előimádkozok vezetése mellett.

1936.: Pócsa, Majs jóvoltából stációképeket kap. Majs új templomába új képeket helyezett, plébános a régieket elkérte Pócsa számára.

alt  alt

1937.: Február hónapban Francz József, lapáncsai plébános igen jól sikerült egyhetes szentmissziót tartott. Pócsán ez volt az első szentmisszió. Néhány kivételével mindenki elvégezte szentgyónását- szentáldozását.

1942.: Augusztus hónapban Pócsán tanítóválasztás volt. Kungl József pócsai tanító 1942. januárjában Virágosra távozott, azóta Pócsán tanítóhiány miatt szünetelt a tanítás. Július és augusztus hónapban Mim Imre V. éves kispap egyházhatósági engedéllyel pótolta a mulasztásokat, tanított. Fáradozásáért az egyházközség 115 P-t szavazott meg. Az új tanító Schneider György (szül.: Vókányban, 1923) szeptemberben átvette az iskolát és a tanulókat még e hónapban az elmúlt tanévből levizsgáztatta, úgyhogy a tanulók a tanítóhiány miatt nem vesztettek.

Pócsáról még az 1943-as év folyamán Schneider György kántortanító Vókányba távozott, helyébe a pályázatra nem jelentkezett senki, s így a tanítás szünetelt. A kétheti szentmiséket csendben tartottuk meg.

1944.: A nyár folyamán, ápr. 15-től augusztus végéig Solymár György, tanítójelölt tanított Pócsán tanfolyamszerűen és végezte a kántori teendőket a hívek örömére és megelégedésére.

1945.: Karácsony után Pócsán is volt szentmise, gyalog kellett menni, mert a lovakat elvitték az oroszok.

1947.: Új hazát nyertek Würtenberg tartományban – a pócsaiak közül is sokan.

1948.: Több mároki családot Pócsára telepítettek.

1949.: Új oltárképet kapott a pócsai templom. A képet Geszti Angéla orsolyita kedves nővér festette, a díszes keretet Kaufmann Antal pécsi mester készítette, 100 Ft volt a kép és 1300 a keret.
A hívek adománya volt. A buzgó szervező pedig Krug (Kardos) Péter káplán volt.

1950.: Pócsán 310 katolikus, 48 református van.

1955.: A káplán buzgolódására (KOvács János) a pócsai templomban további javításokat eszközölhettek. A tető kijavítása, a vasrudakkal való összefogása. Bevezették a villanyvilágítást. A villanyszerelést Bischofszky Imre végezte saját költségén. Szent Katalin ünnepén tartottuk meg a templom felszentelésének 50 éves jubileumát.

A kántori munkát Harcos Jánosné végzi 1950-től és 1955-től kísérettel. 1959 óta fia, Harcos János is sokszor orgonál, akit Weber Ottó tanító szakszerű orgonálási oktatásban részesített.
A Jubileum híre még: az asszonyok egy új piros miseruhát készítettek (az ünnep liturgikus színe), a paszományt hozzá Németországba szakadt honfitársaink küldték. Lang Tamás 2 ministránsruhát küldött.
Az ünnepi szentmisét a plébános tartotta asszisztenciával a hivő nép buzgó részvételével.
Mióta az iskolai hitoktatást létszámhoz (10 fő) és a szülők külön kéréséhez kötötték, Pócsán (csak négy osztály volt) az alacsony létszám miatt nem volt hitoktatás. Az 1955/56. tanévben meglett volna a létszám, de csalafinta módon a tanács elnöke ezt meghiúsította. A plébános az adott lehetőségeket felhasználva jelentette ismételten a méltánytalanságot. Végre 1956. január 1-én belátva a történt jogtalanságot, a hitoktatást engedélyezte. Októbertől – januárig templomi hitoktatás volt Pócsán vasárnap délután, melyet a káplán vezetett.
A pócsai templom renoválása a távozó káplán (Kovács János) nevéhez fűződik. Pócsán (a harangozó – sekrestyés) a hívek önkéntes adományából kap némi javadalmazást.

1963-ban a pócsai templom régóta szükségessé vált tornyát javíttattuk meg. Szebényi Jenő hőgyészi iparos vállalta, a bádogos és kőműves munkát. A nyár folyamán a toronybádogot kijavította, újrafestette és a keresztet is újonnan tűzte fel. A templom homlokzatát újra vakolta és tetszetősen elkészítette.
A 14.000 Ft-ot kitevő költséget a község vállalta. Általában 344 Ft-ot fizetett egy-egy család. A templompénztárból még 2644 Ft-ot kellett hozzátenni a begyűjtött összeghez. Ugyanezen évben a temetőt is drótkerítéssel kerítették be. A huzal 1000 Ft-ba került, a dúcokat meglevő fából vágták.

1964.: Pócsán, a déli oldalon kicseréltük a teljesen széteső ablakokat. Vasból készítette a mohácsi K.T.Sz. és katedrál üveget tettünk be.Egyet Glück – Rosenberger család, egyet a Harcos család ajánlott fel.

1971.: Legnagyobb mukánk egyike, a pócsai templom kórusa készült el.
Fuvaron kívül 24.000 Ft-os költségvetést kaptam – összes kiadásaink 12.763 Ft volt, melyhez a munkát vezetőnek 800 Ft-os ajándékot számíthattuk. Azért ilyen olcsón, mert ha nem is mindenki, sokan segítettek. 99 munkanapot segítettek ingyen híveink. A kórushoz a csigalépcsőt Püspök Urunk adta.

alt

1971. Virágvasárnapján meggyulladt a pócsai oltárkép. A templom elé érkeztem, mikor Harcos Gyurika ijedten kiáltja, hogy ég a kép. Időben érkeztem, hogy nagyobb baj ne legyen, hisz a képkeret érintkezett az álmennyezettel, de későn ahhoz, hogy károsodás ne érje a képet. A tűzet az okozta, hogy a ministránsok szokás szerint meggyújtották a gyertyákat, a szél meglibbentette az oltárképen a nagyböjti leplet, az tűzet fogott és ez gyújtotta meg a képet.

1973.: Búcsújára készült el az új oltárkép: gyönyörű mozaik, melyet Tarai Terike, pécsi művésznő készített – nagyon jutányos áron.

alt

Szent Katalin (Pócsa védőszentjének) mozaikképe

1975. április 4 és 5-én teljesen felújították a hívek Pócsán a templom tetőszerkezetét. Új lécek és új cserepek kerültek rá. Előbb a szarufákat kijavították. A munkát társadalmi munkában végezték el Wágner Ede templomgondnok vezetésével. Férfiak és asszonyok szépszámmal vettek részt. 8500 Ft kiadásunk volt. Évekig most talán nem lesz gondunk vele.Szeptemberben az asszonyok kimeszelték a szentélyt.

1977.: Karácsonyra készült el a templomi új oltárszekrény. Márványból készítette Nuszpl Ferenc, bajai kőfaragó. A mozaikajtót Tarai Terike művésznő készítette. Dísze lett a templomnak. Kicsit reméljük, hogy folytatódik a liturgikus tér rendezése, új oltárral és új szószékkel, márvány burkolattal.

1978.: Szeptemberben összefogással berakták a hívek a pócsai templom hat új ablakát. A 3 északi belsőt és 3 külsőt a déli oldalon (még ma sincs beüvegezve). A hívek befestették a kopott padokat. Befestették a lépcsőt is és a kórus mellvédjét (amely egykor a Mecseknádasdi templom áldoztatórácsa volt). Ajándékba kaptuk.

1979.: A Búcsú napja vasárnapra esett. Különös alkalom volt ez a nap: Laczfy Emil bácsi, nyuddíjas, egykori mároki plébános felszentelte az újonnan elkészült oltárt és szószéket. A terveket és a két mozaikot Tarai Terike művésznő készítette el ajándékul. Csak azt kérte, hogy emlékezzünk meg Róla szándékairól. (Erre a sekrestyében tábla is figyelmeztet). Márványból az oltárt és szószéket Nuszpl Ferenc, bajai mester készítette el. Szép munka. 33.004 Ft-ból 2500 Ft-ot a hívek most adták össze. November 19-én állították fel. E napon készül el az északi belső ablakok üvegezése. S ugyancsak e napon kerültek helyükre a keresztúti képek, kereteket Harcos Gyuri készítette el – ajándékba.

alt

1982. Május 9-én a templomban. Beat – mise volt. A pécsi Ágoston templom ének-és zenekara jött el. Szép, érdekes volt. Többen is voltunk. Kívánság: legyen máskor is.

1983. Június 22-23-án pócsai szakemberek, társadalmi munkában levették a cserepeket a szentély tetejéről, kicserélték őket. Majd négy nap alatt horgonyzott lenezzel borították be.
A szentségimádás napján szólalt meg először az új villanyorgona – Harcos János ujjai alatt, október 16-án. Az orgonát a Passau-i egyházmegyei Caritas szervezete ajándékozta, Szőke János atya intézte.

1986. December 21-én volt a plébánia területén az első igeliturgia.
Püspök úr sürgetésére próbálkoztunk. És igen szépen sikerült. Rákényszerültünk erre az útra, de járható.

1987. Július 25-én este 19 óra körül borzasztó jégeső zúdult ránk. A templom északi ablakaiban 40 üveg tört be.
Igeliturgia több esetben volt ez évben: Nagyböjt 3. vasárnapján, Május közepén, Szeptember 21-én és December 20-án.

1988.: Tető javítás. A templom belső festése.
Húsvéthétfőn áldottuk meg az új táblát a régi hősi emlékművön. Egy bólyi kőfaragó készítette el 11.120 Ft-ért, Wágner Ede bácsi szervezésében készült el. pócsán mindvégig halottak estéjén közös áhítatot tartottak az emlékmű előtt. Mostantól a II. Világháború áldozatainak neve is szerepel az emlékművön. Őrizzük meg tisztelettel, kegyelettel nevüket. 43 év elmúltával is elevenek a sebek a (még élő) hozzátartozókban. Eleddig emlegetni is tilos volt őket. Hogy Pócsa az elsők közt emlékezett meg róluk, Wágner Ede bácsi, templomgondnok érdeme, aki egyben a politikai község elöljárója is.

1989.: A templomtorony be lett festve.

1993.: Torony újrafestve. Beszereltettük a gázt és a vizet.

1996.: Az önkormányzat elkészíti a templom előtti teret. Díszburkolatot kap, elkészült az új lépcső, kerítés.

1997.: Templom belső festése, a kórus alatti rész. Május 25-én kis agapéval tettük emlékezetessé a kereszt megáldását. Sokan, egykori pócsaiak is részt vettek az új kereszt megáldásában. Többen pénzadománnyal is hozzájárultak, bár már 1 évtizednél is régebben elköltöztek innen. Ifj, Gelli József és neje, Wágner Ferenc és neje, Patócs Andor és neje (Wágner Katalin).
A hősök könyve is ezen a napon lett elhelyezve a templomban. Emléket állítva ezzel mindkét háborúban elhunyt Pócsainak. Rövid életrajzzal, fényképpel. Ezután került sor a hősök szobránál a koszorú elhelyezésére, utána a keresztszentelésre.
Még ebben az évben az önkormányzat 2 kandelábert állíttatott a templom előtti közterületre, mely szépen megvilágítja a templom bejáratát.
A bejárati ajtót Erich Colsmann, – Kölnből ide települt német polgár festette át társadalmi munkában, a festéket is ő állta (3 Németországból érkezett család lakik a faluban. Colsmann, Szabó család, Kölnből települt ide. Pfundstein család München környékéről. Ők sem zárkóztak el az adakozástól).
Köszönetünk kicsi jele is akart lenni.

Összesen ennyi feljegyzés található meg a plébánia történetéről, a pócsai templomra, iskolára és a vallási életre vonatkozóan. Híveink nem voltak sem közömbösek, sem pedig tétlenek az utóbbi 130 évben, az utóbbi 30 évben, de vehetjük az utolsó 10 évet is, akár.
Híveink közül sokan és sokat tettek, néhányan pedig még ezek közül is kiválnak.

A Mindenható számontartja mindezt!

alt